Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu maiņu!

Nautrēnu apvienības pārvalde informē, ka ar Rēzeknes novada domes lēmumu Nr.370 (prot. Nr.6, 26.§) ir apstiprināti jaunie tarifi ūdenssaimniecības pakalpojumiem Audriņu pagastā (kuri stāsies spēkā sākot ar 01.05.2023.

  • par ūdens ražošanu un ūdens piegādi Audriņu pagasta Audriņu un Krupu ciemos – ūdensapgādes pakalpojumu tarifs – 1,72 EUR/m3 (bez PVN);
  • par notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu Audriņu pagasta Audriņu un Krupu ciemos – kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 1,52 EUR/m3 (bez PVN).

Noteikt, ka no 2023.gada 1.maija Audriņu pagasta Audriņu un Krupu ciemos netiek piemēroti ar 2022.gada 15.decembra Rēzeknes novada domes lēmumu “Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Audriņu pagastā” Nr.1296 (protokols Nr. 32, 43.§) apstiprinātie ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifi.