Bibliotēka

Adrese: Krasuhas iela 3, Audriņi, Rēzeknes novads, LV 4611

Tālrunis: 64640353 (ambulancē)

E-pasts: oksana.brokane@rezeknesnovads.lv

Bibliotēkas vadītāja: Oksana Brokāne

Audriņu pagasta bibliotēka no 01.07.22. atvērta lietotājiem (faktiski no 01.08., jo būšu atvaļinājumā).

 Pirmdien- 11.00-18.00

Otrdien- 8.30-16.00

Trešdien -12.00-19.00

Ceturtdien- 8.30-16.00

Piektdien- 11.00-18.00

Pusdienu pārtraukums – 12.00.-13.00.

Sestdiena, svētdiena-brīvdienas

Katra mēneša 20. datumā- spodrības diena.

Audriņu pagasta bibliotēka ir Audriņu pagasta kultūras iestāde, kura veic informējošo, izglītojošo un izklaidējošo funkcijas, veidojot savu krājumu un atbilstošu vidi, nodrošinot brīvu informācijas pieejamību un brīvā laika pavadīšanu.

Par bibliotēkas dibināšanas gadu tiek uzskatīts 1958. gads, kad ir izdarīts pirmais ieraksts inventārā grāmatā. Tolaik tā bija Puderu ciema padomes Puderu bibliotēka. 1962.gadā bibliotēku pārcēla uz Audriņu ciematu un izvietoja jaunuzceltā kultūras nama ēkā. No 1997.gada bibliotēka atrodas Audriņu ambulances ēkā Audriņu ciemā, Krasuhas ielā 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliotekāro apkalpošanu veic viens darbinieks.

2014.gadā uzsākta automatizēta bibliotēkas lietotāju apkalpošana.

 1. gada sākumā bibliotēkas krājuma kopskaits bija 5883 eks. (grāmatas, periodiskie izdevumi un citi dokumenti)

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi:

 • Grāmatu un citu dokumentu ( laikrakstu, žurnālu, CD, DVD) izsniegšana un saņemšana;
 • Starpbibliotēku abonementa pakalpojumi ( grāmatu piegāde un izsniegšana no citu bibliotēku krājumiem)
 • Novadpētniecības materiāli
 • 6 datorvietas lietotājiem
 • Bezmaksas Wi-Fi bezvadu internets
 • Bezmaksas datu bāzes LETONIKA ( www.letonika.lv – informācija par Latviju, enciklopēdijas, grāmatas) , LURSOFT ( www.news.lv – laikrakstu bibliotēka)
 • www.filmas.lv – latviešu animācijas, dokumentālās mākslas filmas ( iespēja skatīties tikai bibliotēkās)
 • Kopēšana
 • Skenēšana
 • Izdruka
 • Uzziņu , konsultāciju sniegšana
 • Datorprasmju un interneta lietošanas apmācības
 • Literatūras un citas izstādes
 • Literārie, tematiskie, izklaides pasākumi