Par pagastu

Audriņu pagasta teritorijas kopplatība ir 6056,8 ha. Lielāko pagasta teritorijas daļu aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 70,1% un meži – 28,8 % no pagasta teritorijas kopplatības.

Galvenā apdzīvotības forma Audriņu pagastā ir ciemi un sādžas. Kopumā Audriņu pagastā ir 46 ciemati un sādžas. Iedzīvotāju skaits 2006. gada jūlijā bija 1300. Iedzīvotāju apdzīvotības blīvums Audriņu pagastā ir 18,5 cilvēki uz 1 km2.

Audriņu pagasta lielākā daļa iedzīvotāju dzīvo privātās mājsaimniecības. Pagastā ir 392 personīgās dzīvojamās mājas un iedzīvotāju skaits tajās ir 826, savukārt 474 iedzīvotāji dzīvo 13 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās.

 

Audriņu pagasta pārvaldes rekvizīti:

Adrese: Krasuhas iela 1A k-1, Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4611

 

Tālrunis: 64628241 (lietvede), 20240381 (pārvaldnieks)

E-pasts:info@audrini.lv

Reģ.Nr. 40900027430

 

Norēķinu konts: Valsts kase

Konta Nr.: LV35HABA0551025704678

Kods: TRELLV22