Komunālo pakalpojumu tarifi

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 7.septembra noteikumiem Nr.28 “Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika Rēzeknes novada pagastu pārvaldēs un Adamovas speciālajā internātpamatskolā” (protokols Nr.21, 4.§), Audriņu pagasta pārvaldes 2017.gada 6.novembra ierosinājumu, ņemot vērā Komunālo jautājumu komisijas 2017.gada 7.novembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome n o l e m j:
1.Sākot ar 2018.gada 1.janvāri apstiprināt sekojošus Audriņu pagasta pārvaldes ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu:

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro)   PVN (euro)

Cena ar PVN (euro)

1.

 

Ūdensapgāde

 

EUR/m3

 

1,17

 

0,25

 

1,42

 

2. Kanalizācija EUR/m3 1,03 0,22 1,25

                                                              Pakalpojumu maksa

Nr. p. k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro) Cena ar PVN (euro)
1. Pirts apmeklējums euro/cilv. 3,3  0,66 3,99
2. Kultūras nama ieejas biļetes euro/cilv. 1,65  0,35 2,00
3. Kultūras nama telpu nomas maksa (vienreiz. pasāk.) euro/h 6,31  1,33 7,64
4. Traktora MTZ 82 izmantošana euro/h 19,50 4,10 23,60
5. Traktora Belarus 1025.4 izmantošana:  
-ar piekabi euro/h 20,9 4,39 25,29
-ar lāpstu euro/h 25,24 5,3 30,54
-ar pļaujmašīnu euro/h 24,9 5,23 30,13

2. Atzīt par spēku zaudējušiem:
2.1. Rēzeknes novada domes 2011.gada 7.aprīļa lēmuma “Par transportlīdzekļu nomas
maksu, telpu īres maksas un citu pakalpojumu maksas apstiprināšanu Audriņu
pagastā” (protokols Nr.8, 39.§) 1.p., 2.3. apakšpunktu, 3.p., 4.p., 5.p.;
2.2. Rēzeknes novada domes 2015.gada 5.februāra lēmumu “Par traktora Belarus
pakalpojumu tarifa apstiprināšanu Audriņu pagastā” (protokols Nr.3, 7.§);
2.3. Rēzeknes novada domes 2014.gada 6.novembra lēmumu “Par Audriņu kultūras
nama pasākuma biļešu cenas apstiprināšanu” (protokols Nr.26, 13.§).