Komunālo pakalpojumu tarifi

 

Nr. p. k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro) Cena ar PVN (euro) Komentārs
1. Ūdensapgāde EUR/m3 1,72 0,36 2,08 Audriņu un Krupu ciemos
2. Kanalizācija EUR/m3 1,52 0,32 1,84 Audriņu un Krupu ciemos
3. Pirts apmeklējums EUR/cilv. 4,75 1,00 5,75
4. Kultūras nama ieejas biļetes EUR/cilv. 1,65  0,35 2,00
5. Asenizācijas pakalpojums par 1 reizi

EUR/reize

 

13,13 2,76 15,89
6. Asenizācijas pakalpojums par 1 km EUR/km 0,95 0,20 1,15
 . Notekūdeņu pie ņemšana no decentralizētās kanalizācijas sistēmas Audriņu attīrīšanas iekārtas EUR/m3 1,25 0,26 1,51