Izsludināts konkurss !

Lai veicinātu Rēzeknes novada pagasta teritorijas sakoptību un attīstību, rosinātu iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību

savas darba un dzīves vietas sakopšanā un kultūrvides veidošanā, motivētu pagasta iedzīvotājus būt atbildīgiem

par sava īpašuma sakopšanu, Rēzeknes novada pašvaldība, sadarbībā ar pagastu pārvaldēm, organizē

Rēzeknes novada pašvaldības konkursu “SKAISTA MUNA TĀVA SĀTA…”.

 

Konkursa uzdevums ir noskaidrot sakoptākos viensētu pagalmus un ciemata teritorijā esošo privātmāju un daudzdzīvokļu māju apbūvi.

Uzvarētāju apbalvošana notiks Rēzeknes Novada dienu pagastu apvienību noslēguma pasākumā.

 

Konkursa Nolikums pielikumā.

Informācija Rēzeknes novada mājas lapā www.rezeknesnovads.lv