Automašīnas HYUNDAI TRAJET pārdošana izsolē Audriņu pagastā

Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli automašīnas HYUNDAI TRAJET, valsts reģistrācijas Nr.GE4027.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Audriņu pagasta pārvaldē Lidicas ielā 17, Audriņos, Audriņu pag., Rēzeknes nov., darba dienās, laiks 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00, mājaslapās www.audrini.lv., www.rezeknesnovads.lv.

Apskatīt var darba dienās, laiks 9.00 – 12.00, 13.00 – 15.00, iepriekš zvanot pa tālruni 28722494.

Pieteikumus reģistrē Audriņu pagasta pārvaldē, līdz 03.04.2018. darba dienās, laiks 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00.

Izsole notiks Lidicas ielā 17, Audriņos, Audriņu pag., Rēzeknes nov., Audriņu pagasta pārvaldes telpās 2018. gada 04. aprīlī, plkst.10.00.

Automašīnas HYUNDAI TRAJET nosacītā cena – EUR 900,00.

Nodrošinājuma nauda – 10 % no nosacītās cenas – EUR 90,00 jāieskaita Audriņu pagasta pārvaldes, reģ.Nr.90000014512, kontā Nr.LV35HABA0551025704678, A/S “SWEDBANK”, kods HABALV22, vai jāiemaksā Audriņu pagasta pārvaldes kasē.

Samaksa par pirkumu jāveic līdz 11.04.2018.

Izsoles noteikumi