Puderovas vecticībnieku lūgšanu nams tiks atjaunots par Eiropas fondu līdzekļiem

2017. gada 28.jūnijā ar Lauku atbalsta dienesta lēmumu tika atbalstīts Puderevas vecticībnieku draudzes projekts baznīcas fasādes krāsojuma atjaunošanai, lietus noteku uzstādīšanai un žoga remontam. Projekts “Puderovas vecticībnieku lūgšanu nama saglabāšana” ir atbalstīts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.

Projekta mērķis ir atjaunot pagastam nozīmīgu vietējās arhitektūras pieminekli, veicināt Audriņu pagasta iedzīvotājiem svarīgu sabiedrisko un reliģisko tradīciju saglabāšanu, atbalstīt vietējo vecticībnieku kopienu. Audriņu pagasta iedzīvotāju lielākā daļa ir vecticībnieki.

Puderovas vecticībnieku kopiena bijusi viena no vecākajām un lielākajām Rēzeknes novadā. Dažādos dokumentos minēti atšķirīgi tās dibināšanas laiki, bet iespējams, tas noticis 1719.gadā. Dokumentālas liecības par dievnama eksistenci saglabājušās no 1826.gada. Puderovas vecticībnieku kopiena oficiāli tiek reģistrēta tikai 1920.gadā. Laikā no 1922.- 1937.gadam tiek celts jaunais dievnams, kas saglabājies līdz pat šodienai. Neparasti, ka jaunā celtne tika būvēta ap veco tā, ka dievkalpojumi notika visu celtniecības laiku. Kokmateriālus sagādājis Stabrovkas iedzīvotājs Astratons Kateščenkovs, bet būvdarbus veicis Ivans Astratovs ar saviem dēliem no Makašanu pagasta Maļinovkas ciema. Kad jaunais dievnams bija pabeigts, veco, izjaucot pa baļķiem, iznesa laukā. 1939.gadā tiek uzstādīts Liepājas drāšu fabrikā ražotais zvans. 20.gs. 40.gadu beigās padomju vara bija lēmusi ierīkot dievnamā klēti, tomēr šo lēmumu izdevās neīstenot. (fakti no V.Nikonova grāmatas “Staroverije Latgaliji”, 2008.).

Arī šobrīd dievnamā joprojām notiek regulāri dievkalpojumi. Dievnams ir labi uzturēts, pateicoties draudzes vecākā F.Lukjanova gādībai, tomēr laiks dara savu – ir nepieciešami remonti gan fasādē, gan iekštelpās.

Projekta realizācijas gaitā tiks noņemts vecais krāsojums no baznīcas fasādes un tā pārkrāsota ar ekoloģisku lineļļas krāsu, nomainīti un remontēti baznīcas logi, tiks uzstādītas lietus ūdens notekas, saremontēts žogs un baznīcas lielie vārti, pārkrāsoti baznīcas kupoli, kapitāli izremontētas krāsnis un ierīkota apsardzes signalizācija.

Projekta kopējais budžets ir 29975,11 EUR (ar PVN), tai skaitā ES finansējums 90% jeb 26977,60 EUR, līdzfinansējums – 2997,51 EUR, kas tiks nodrošināts no Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem. Projekts tiek īstenots laika periodā līdz 2019.gada 16.jūnijam.

Projekta vadītājs Aleksandrs Bindemanis (20240381, aleksandrs.bindemanis@audrini.lv )