Audriņu Kultūras nama skatuvei tiks pašūti jauni aizkari par ELFLA līdzekļiem.

2017.gada 28.jūnijā ir apstiprināts Rēzeknes novada pašvaldības projekts “Audriņu pagasta kultūras nama aizkaru maiņa”, kurš tika iesniegts biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātajā ES ELFLA projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”. Projekta mērķis ir uzlabot Audriņu kultūras nama aizkaru sistēmu un nomainīt aizkarus, uzlabot skatuves vizuālo izskatu un nodrošināt labāku pasākumu kvalitāti. Tiks uzlabota arī pasākumu drošība, jo šobrīd esošie skatuves aizkari neatbilst ugunsdrošības prasībām.

Audriņu kultūras nams ir pagasta sabiedriskais centrs. Kultūras namā jau 20 gadus darbojas amatierteātris “Potešniki” ar 12 dalībniekiem; 8 gadus jau dzied sieviešu krievu dziesmu ansamblis “Ivolga” ar 12 dalībniekiem; strādā bērnu vokālais ansamblis “Podziņas” – 6 dalībnieces. Ir atvērts iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas centrs, īpaši populārs jauniešu vidū, kuri tur spēlē galda spēles, kopīgi nodarbojas ar sportu un piedalās pasākumos ārpus pagasta.

Katru gadu Audriņu kultūras nams realizē ap 30 pasākumus pagasta un novada iedzīvotājiem. Šeit tradicionāli notiek pasākumi, kas pulcē skatītājus ne tikai no Audriņiem, bet arī no citiem pagastiem un novadiem:

  • Audriņu traģēdijas piemiņas pasākums katru gadu pulcē ap 200 dalībnieku no visas Latvijas un ārzemēm
  • Līnijdeju festivāls       “ Zem laimes lietussarga”(šogad – 7.gadu) – līdz 200 dalībnieki no 4 novadiem.
  • Ziemassvētku pasākums pulcē ap 200 apmeklētājus no Rēzeknes un citiem novadiem
  • Teātra un izklaides pasākumus regulāri apmeklē un tajos piedalās 50-200 Rēzeknes un citu novadu iedzīvotāji.

Projekta kopējais budžets ir 8154,77 EUR (ar PVN), tai skaitā ES finansējums 90% jeb 7339,29 EUR, pašvaldības līdzfinansējums – 815,48 EUR, kas tiks nodrošināts no Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem. Projekts tiek īstenots laika periodā līdz 2017.gada 31.decembrim.

Projekta vadītājs Aleksandrs Bindemanis (20240381, aleksandrs.bindemanis@audrini.lv)