Paziņojums par rekvizītu maiņu

Sākot ar 2019. gada 1. janvāri mainās mūsu rekvizīti: 

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienība “Audriņu pagasta pārvalde”

Reģistrācijas Nr. 4090027430

Juridiskā adrese: “Pagastmāja”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652

Faktiskā adrese:  Lidicas iela 17, Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4611

Banka:  AS “Swedbank”,

Norēķinu konts:  LV67HABA0551046048397

SWIFT kods: HABALV22