Pārvaldes darbinieki

Amats

Vārds, Uzvārds

Tālrunis

e-pasta adrese

Pagasta pārvaldes vadītājs Aleksandrs Bindemanis

64628222

20240381

aleksandrs.bindemanis@rezeknesnovads.lv

Lietvede Tatjana Pavlova  64628241 info@audrini.lv
Galvenā grāmatvede Elvīra Beļisova 64628242 Elvira.belisova@audrini.lv
Grāmatvede Inese Pridane 64628243 inese.pridane@audrini.lv
Kasiere Marija Studena 64628243 Marija.studena@audrini.lv
Ozolaines bāriņtiesas locekle Audriņu pagastā Valentīna Platonova

64628241

Zemes lietu specialists Marija Jačeikina 64628243 marinaarhipova@inbox.lv
Kapsētu pārzinis Marija Jačeikina 64628243 marinaarhipova@inbox.lv
Sociālais darbinieks Natālija Bernāne

64628241

mob.28322181

natalija.bernane@rezeknesnovads.lv
Komunālās saimniecības pārzinis Vitolds Vabaļs

64628243

28722494

info@audrini.lv
Kultūras nama vadītāja Tamāra Smirnova 64640318 info@audrini.lv
Pirmskolas izglītības iestādes vadītājas p.i. Liāna Teirumnieka 64640175
Bibliotēkas vadītāja Margarita Platonova 64640353
Elektriķis Aļgirdas Kaušinis 64696243
Kārtības policijas nodaļas 2.iecirkņa inspektors Vitolds Karels

64603576