Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Audriņu pagasta pārvaldē

Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Audriņu pagasta pārvaldē

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, ņemot vērā
Audriņu pagasta pārvaldes ierosinājumu, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas
saskaņojumu, Finanšu pastāvīgās komitejas 2016.gada 22.septembra priekšlikumu, Rēzeknes
novada dome n o l e m j :
1. Sākot ar 2016.gada 1.decembri, apstiprināt Audriņu pagasta pārvaldes pakalpojumu
maksu šādiem pakalpojumiem:

Nr. p. k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN

 

(euro)

PVN

 

(euro)

Cena ar PVN

 

(euro)

Piezīmes
1. Pirts apmeklējums euro/cilv. 3.00 3.00 Nav PVN

maksātāja

2. Kultūras nama ieejas biļetes euro/cilv. 1.50 1.50 Nav PVN

maksātāja

3. Kultūras nama telpu nomas maksa (vienreiz. pasāk.) euro/h 3.00 3.00 Nav PVN

maksātāja

4. Automašīnas Hyndai TRAJET izmantošana euro/km 0.51 0.51 Nav PVN

maksātāja

5. Automašīnas Hyndai TRAJET izmantošana (gaidīšanas režīms) euro/h 4.70 4.70 Nav PVN

maksātāja

6. Automašīnas VW TRANSPORTER izmantošana euro/km 0.66 0.66 Nav PVN

maksātāja

7. Automašīnas VW TRANSPORTER izmantošana

(gaidīšanas režīms)

euro/h 5.00 5.00 Nav PVN

maksātāja

8. Traktora MTZ 82 izmantošana euro/h 19.50 19.50 Nav PVN

maksātāja

9. Traktora Belarus

1025.4

izmantošana:

-ar piekabi

-ar lāpstu

-ar pļaujmašīnu

euro/h

euro/h

euro/h

20.90

25.24

24.90

20.90

25.24

24.90

Nav PVN

maksātāja

2. Atzīt par spēku zaudējušiem:
2.1. Rēzeknes novada domes 2011.gada 7.aprīļa lēmuma “Par transportlīdzekļu nomas
maksu, telpu īres maksas un citu pakalpojumu maksas apstiprināšanu Audriņu
pagastā” (protokols Nr.8, 39.§) 1.p., 2.3. apakšpunktu, 3.p., 4.p., 5.p.;
2.2. Rēzeknes novada domes 2015.gada 5.februāra lēmumu “Par traktora Belarus
pakalpojumu tarifa apstiprināšanu Audriņu pagastā” (protokols Nr.3, 7.§);
2.3. Rēzeknes novada domes 2014.gada 6.novembra lēmumu “Par Audriņu kultūras
nama pasākuma biļešu cenas apstiprināšanu” (protokols Nr.26, 13.§).

Audriņu pagasta pārvaldes protokols